J. Porat - "Lebanon Summer 2006", Hanita Contemporary Art Museum, April 2007

Curator Comments

חנה ברק אנגל, אוצרת התערוכה / האמן כראי תקופתו

סדרת העבודות האחרונות של יעקב פורת תחת הכותרת "קיץ לבנוני 2006" נוצרה בתקופת המלחמה האחרונה ובהמשכה. קבוצת העבודות עוסקת באירועים אשר עברו עלינו, טנקים אפופי עשן מגיחים מתוך חלונות פנימיים מתוך הציורים. דמויות מודאגות פנים ניבטות אלינו, מלכי קדם הרואיים מופיעים בחלון אחר כביכול מתבוננים – עוקבים אחר המתרחש, העבר חודר להווה. ההווה מתכתב עם העבר.

דמויות אופייניות אחרות ליצירתו של פורת ממשיכות להופיע בחלונות שונים ומלוות אותו במשך השנים. כמו הגמל ופורטרטיםLebanon Summer-Opening Ceremony.htm עצמיים מתקופות שונות. הריסות של מעין מבנים וכלי נשק מספרים את אימי הזמן העכשווי, המציאות הקשה מזמינה ביקורת נוקבת מידי האמן, במבט מפוכח וכאוב הוא מנתח את המהלכים ומתריע עליהם, מצוקת הזמנים מוצאת את דרכה ליצירתו.

חלוקת היצירה לחלונות שונים מאפיינת את יצירתו של פורת בשנים האחרונות, עיסוקו בהתבוננות מצאה לה פתרון נאות בחלוקה זו המאפשרת לו ביטויים שונים באותה יצירה וחבירתם לכדי שלם סיפורי. חלונות אלה מורכבים לפעמים מתוך הדפסים של האמן עצמו, ו/או קטעי עיתונות שונים אשר תפסו את תשומת ליבו, ו/או רישומים ספציפיים אשר מבטאים את הנושא עצמו. המסגרת המקיפה את העבודות למקשה אחת אינה נופלת בחשיבותה מהחלונות עצמן, היא שמכתיבה את האווירה של היצירה כולה בחומריותה וצבעוניותה.

האמן מבטא את רוח תקופתו ומשמש לה ראי ודובר וויזואלי.

Back

                  

טקסטורה ליטרטורה עכבר צפוני חנה ברק אנגל: האמן כראי תקופתו Art-Text קולקט - אמנות אספנות אמנות טקסטורה
    "ביקור בית",מארס 2007    Lebanon-Summer 2006    

Oil & Pencil 1988

Works 2000-2002

works 2003

Works 2004 - Homage to Pessoa

 Works 2005

Main Page

Resume

Resume-Heb..

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Mixed Media 99

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits