Main Page

Still Life

Exhibitions

Oils 79-89B

Resume-Heb.

Oils 90 +

Mixed Media 99

Etchings

Drawings

Romania

Woodcuts

Oils 79-89A 

Suns & Sunsets-Oil

Self Portraits

Nudes

Resume

Comments 1 Comments 2 Works 2000-2002  works 2003 Comments 3 

 

 

 

 

ליעקב פורת ידידי ורעי,

 

קפקא בעירו

הפעם כרוח רפאים,

במשמעות כפולה,

הוא,

הוא אצלך.

פראג על טירתה,ארמונותיה, כנסיותיה, גניה, בתיה, גשריה והמיים הרבים.

מעין גן עדן,

בסיס למחשבות קפקאיות,

ואיך לחדור לנשמתו?

ואתה מנסה בצילום,

בקומפוזיציה, בגרפיטי,

במלל ובדימוי.

וחוזר על מוטיבים

משתנים,

ומשתדל

ומצליח.

 

שלך,

דורית קדר

9.7.03 – בביקור בתערוכה במכון גתה

Works 2000-2002 Comments 1 Comments 2 Comments 3  works 2003
FrameBottom[Hebrew].gif (2832 bytes)