J. Porat - exhibition at Katz's winery

Shulamit Kroyanski

Back